საქართველოს ეროვნული არქივი

/ საქართველოს ეროვნული არქივი
საქართველოში თანამედროვე არქივებს საფუძველი 1920 წელს ჩაეყარა.
დღესდღეობით საქართველოს ეროვნული არქივი ქვეყნის ყველაზე მსხვილი
საარქივო დაწესებულებაა. მის უფლებამოსილებაშია საქართველოში საარქივო
საქმის მართვა, საქმისწარმოების სრულყოფა და ეროვნული საარქივო ფონდის
განვითარებაზე ზრუნვა.
საქართველოს ეროვნული არქივის სტრუქტურისა და სერვისების შესახებ
დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია ვებ გვერდზე https://archive.gov.ge/
ინფორმაცია საქართველოს ეროვნულ არქივში დაშვების, დოკუმენტების
სარგებლობის წესისა და ფასების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ
ბმულზე https://archive.gov.ge/ge/mkvlevarta-darbazi
მისამართი:
ვაჟა-ფშაველას გამზირი N1, თბილისი 0160, საქართველო
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
(+995 32) 210 59 16
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
(+995 32) 2290505
ელ. ფოსტა
info@archives.gov.ge